POSLOVNO SVETOVANJE IN INŽENIRIG

1.POSLOVNO SVETOVANJE

Osnova za sprejem poslovnih odločitev v podjetju in pomoč pri odločitvi potencialnim investitorjem in bankam.je kvalitetno in strokovno pripravljen poslovni in finančni načrt podjetja ali projekta. Vsebino in strukturo prilagajamo konkretnim potrebam podjetja in namenu izdelave, pri čemer ne gre zanemariti dejstva, da je potrebno poleg osnovnih karakteristik načrta v obzir vzeti tudi analizo okolja, izpostaviti ključna tveganja in le ta minimizirati s sprejetim akcijskim načrtom upravljanja s tveganji.

Poslovno svetovanje  izvajamo na več področjih in sicer:

 • Poslovno svetovanje pri  reorganizaciji podjetja
 • Poslovno svetovanje pri vpeljavi novih proizvodnih programov
 • Poslovno svetovanje pri vpeljavi novih oziroma izboljšanih metod poslovanja
 • Poslovno svetovanje pri aktivnostih marketinga
 • Poslovna svetovanja in pomoč managementu


Izvajamo še sledeče aktivnosti:
Svetovanje pri analiziranju finančnih kazalnikov.
Poznate 5 korakov do povišanja dobička?  Skrivnost ni vedno le v povečanju prodaje, ampak tudi v znižanju stroškov. Naši strokovnjaki vam s pomočjo analize optimizacije stroškov pomagajo ugotoviti, kje lahko prihranite, predlagajo ukrepe in jih z vašo pomočjo tudi izvedejo.

Vpeljave standardov kakovosti,    

 • Analiza učinkov urejanja standardov ISO 900, ISO  14001, IATF 16949.  Izvajanje presoja sistema vodenja kakovosti in prepoznavanje procesov v organizaciji
 • Vpeljava kazalnikov  In ciljev
 • Znižanje reklamacij
 • Povečanje dobička
 • Povečanja prihodka
 • Zmanjšanje zastojev
 • Zvišati dodatno vrednost
 • Dvig zadovoljstva zaposlenih
 • Dvig ugleda znotraj in zunaj podjetja
 • Zmanjšanje deleža materialnih stroškov
 • Zmanjšati okolju škodljive odpadke                                                        
 • Kazalniki v prodaji
 • Kazalniki v nabavi
 • Kazalniki v razvoju 
 • Kazalniki planiranja proizvodnje
 • Kazalniki proizvodnje
 • Kazalniki uspešnosti poslovanja

Aktivnosti pri vzpostavljanju marketinga

Analiziramo domače in tuje tržišče in  pridobivamo posle, ki so v razvojno-proizvodnih programih podjetij, V primeru pridobljenega posla vodimo vse aktivnosti za vzpostavitev izvedbe posla.

Vodenje raziskovalno razvojne (RR) dejavnosti in   projektov.

 • Izvajamo temeljne raziskave
 • Industrijske raziskave
 • Ekperimentalni  razvoj
 • Aplikativno raziskovanje
 • Eksperimentalni razvoj
 • Pomoč pri raziskavah in invencijah
 • Vodenje projektov v okviru razpisov doma in v tujini
 • Pomoč pri patentnih prijavah

Reševanje problemov lahko skozi prizmo PDCA opredelimo v sledečih korakih:

 • Načrtujemo: Prepoznamo in določimo problem. Razjasnimo, kateri so argumenti, da smo se odločili za obravnavanje problema.
 • Izvedemo: Razčlenimo in analiziramo problem, poiščemo, ali preizkusimo potencialne rešitve, ki jih izvedemo.
 • Preverimo / Ugotovimo rezultat, oziroma izmerimo učinke.
 • Ukrepamo: V primeru, da so rešitve prinesle uspešne rezultate, lahko določimo standarde, kapitaliziramo izkušnje, priznamo uspeh osebi ali ekipi, ki se je izkazala pri reševanju problema. V primeru nedoseženih rezultatov sprejmemo odločitve o nadaljnjih ukrepih. To je lahko zaključen primer ali iskanje boljših rešitev, ravno tako po ciklu PDCA.

2. INŽENIRING

Nudimo svetovali in izvedbeni inženiring:

Svetovalni inženiring je nudenje strokovne (tehnične, pravne, ekonomske,…) in organizacijske pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje  do predaje zgrajenega objekta.  Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja. Zato sta pomembni tako usposobljenost oz. strokovnost kakor tudi korektnost oz. nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa.  Svetujemo za vsa tista gospodarska področja za katera smo registrirani ( seznam v prilogi  )

 • svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta
 • povezovanje nalog projektnega in izvedbenega managementa
 • feasibility študije
 • idejna zasnova – idejni projekt
 • izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del)
 • procesi izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb)
 • nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijam

Izvedbeni inženiring

 • po projektni dokumentaciji naročnika
 • po projektni dokumentaciji pogodbenega inženiringa (contractorja)
 • na ključ projektni management, projektna dokumentacija, oprema, programska oprema, knowhow, graditev, usposobitev uporabnika za redno obratovanje, poskusno obratovanje, tehnični prevzem, obračun

Vodenje projektov

Investitorski inženiring ponujamo naročnikom, ki nimajo lastne skupine za vodenje in izgradnjo nepremičninskih projektov. tako v sklopu storitev investitorskega inženiringa nudimo strankam organizacijo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti pri pripravi potrebnih elaboratov, projektiranju, pridobivanju potrebnih dovoljenj ter izvedbi nepremičninskih projektov v skladu z zahtevami in željami naročnika.
Obseg storitev investicijskega inženiringa se določi na osnovi stanja projekta in želja ter zahtev investitorja ali naročnika.
Glede na dosedanje izkušnje pri vodenju investitorskega inženiringa, poznavanje področja projektiranja, nadzorovanja objektov, vodenja gradbišč ter poznavanja multi disciplinarnih povezav pri izvedbi nepremičninskih projektov smo prepričani, da smo pravilna izbira za naročnika.

 Izvedbeni inženiring za strojno področje Strojni inženiring

Na področju strojnega inženiringa izvajamo sledeče aktivnosti:  

 • Vodenje projektov za strojno področje
 • Vodenje projektov za avtomatizacijo industrijskih procesov
 • Iskanje ustreznih podizvajalce za izdelavo projektov
 • Iskanje podizvajalcev za strojno obdelavo
 • Razvoj novih izdelkov strojnega področja

3. UVAJANJE DIGITALIZACIJE

Ključni preskok, ki ga bo podjetje doseglo z digitalno transformacijo bo povezav in digitalizacija procesov ki bo omogočila dvig poslovne učinkovitosti, točnost in ažurnost podatkov za odločanje, pohitritev, sledljivost in odzivnost. Vpeljava digitalizacije in povezanosti internih ter eksternih procesov je ključna , da lahko podjetje izvede digitalni preskok in s tem še poveča konkurenčno prednost. Pogoj za preboj na področju digitalizacije relacij med kupcem, izdelkom in podjetjem je digitalni dvojček izdelka. Ta rešitev bo predstavljala novo, spletno dimenzijo izdelka in kupcem prijazen digitalni kanal za celotni življenjski cikel izdelka.

Uvajamo tudi digitalno sledljivost dokumentacije, proizvodnje, kadrovskih procesov, servisa, procesov vzdrževanja in procesov na relaciji kupec, izdelek , podjetje( načrtovanje, razvoj, prodaja, nabava tehnologija, marketing vzdrževanje in servis) bo omogočila, da bo podjetja lahko z digitalnimi rešitvami sledilo razvoju in rasti ter ob tem zagotavljalo ustrezno podporo kupcem v celotnem življenjskem ciklu podjetja.

Z vpeljavo digitalizacije bom izvedli  bistveno izboljšanje procesov, in izboljšanje eksternih procesov do kupcev in dobaviteljev. Ti procesi so elektronski tokovi dokumentov, sledljivost, ažurnost podatkov proizvodnje, razvoj kompetenc in digitalne kulture, digitalno mentorstvo, brezpapirno poslovanje. 

Shema prikazuje popoln proces digitalizacije

4.  PODROČJE  NANOTEHNOLOGIJE

Nanotehnologija je nov pristop k razumevanju in obvladovanju lastnosti snovi v nanometrskem merilu, saj se snov na tej ravni izkazuje z osupljivimi lastnostmi  Nanotehnologija je z novo nastalimi nanomateriali prodrla na vsa področja tako gospodarskih, kakor tudi negospodarskih dejavnosti, razvojne in inovacijske aktivnosti  pa so postale  interdisciplinarne dejavnosti, ki povezujejo področja elektrotehnike, kemije, računalništva in fizike, strojništva, tekstila, ter strokovnjake za radio komunikacije in elektro magnetno sevanje .

Nanotehnologom je živa narava zelo pri srcu, kajti naravi je uspelo najti nekaj osupljivih rešitev za težave, na katere je naletela. Najbolj prefinjena tehnika v nanotehnološkem smislu je proces fotosinteze, ki zbira energijo za življenje na Zemlji. Kdor bo lahko to posnemal, bo imel energijo za vse večne čase. Nova znanstvena dejavnost, ki se uveljavlja v zadnjem času,  je bionika, ki se ukvarja s posnemanjem naravnih rešitev in jih prenaša v tehnično funkcionalne procese.

Aktivnosti na področju nanotehnologije

Projekti v različnih panogah:                

 • Avtomobilska industrija medicina
 • Medicina
 • Vsesplošna uporaba
 • Šport
 • Uvedba sodobnih elektronskih naprav za managment
 • Alpinizem in gasilstvo
 • Avtomatizacija, robotizacija
 • Testiranje toplotne prevodnosti tekstilnih materialov
 • Testiranje fizikalnih, mehanskih in električnih lasnosti tekstilnih materialov
 • Uvedba digitalizacije v tekstilni panogi                                                                                                                                                                      

Uporabnost in izvedbeni izdelki:

 • Gretje tekstilnih materialov
 • Gretjje medicinskih izdelkov
 • Gretje izdelkov iz stekla in keramike
 • Izdelki is termoplastov – povečanje trdnosti
 • Izdelek povečane trnosti                                                                                                                                                                                

5. REGISTRACIJA DEJAVNOSTI

J62.09 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
M71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
M72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
M74.9 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M74.90 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga
P85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S96.09 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene